in

Vinarski inšpektorji nadzorujejo trgatve – RTV SLO

Foto: BoBo

Inšpektorji imajo v času trgatev različne naloge. Pooblaščene organizacije iz treh vinorodnih dežel tedensko objavljajo stanje glede dozorevanja grozdja, pod določenimi pogoji pa lahko izdajo tudi dovoljenja za obogatitev vina. Gre za dovoljen enološki postopek, s katerim se poveča volumenski delež alkohola v odstotkih. Nadzor nad izdanimi dokumenti pooblaščenih organizacij izvaja inšpekcija za vinarstvo.

Če želi pridelovalec pridelati vino z označbo vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, mora pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o ustreznosti količine ter kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina, zlasti glede stopnje naravnega alkohola in zdravstvenega stanja grozdja.

Inšpekcija nato pregleda zapisnike pooblaščenih organizacij, merilne naprave za merjenje sladkorne stopnje v grozdju ter ostalo opremo za vse kategorije grozdja pri pridelovalcu, ki sprejema vino.

Grozdje sicer lahko odkupujejo le samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki za to dejavnost izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, prostorov in opreme ter so vpisane v register. Fizične osebe pa se praviloma lahko ukvarjajo s pridelavo grozdja, mošta in vina ter drugih proizvodov le, če je grozdje njihov lastni pridelek.
Inšpekcijski nadzor obsega pregled dokumentacije, ki spremlja grozdje, ter nadzor zdravstvenega stanja grozdja, sortnosti in količine grozdja na odkupnih mestih.

Nadzor prevoza grozdja pa se izvaja z namenom povečanja deleža prijavljenega pridelka grozdja in omejevanja nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina ter z namenom preprečevanja zavajanja potrošnika glede porekla vina. Pri nadzoru sodelujejo predstavniki policije ali finančne uprave.

Prestrukturiranje vinogradov

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem izdala 287 odločb za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skupni vrednosti 3,96 milijona evrov.

Spremembe čakajo 147 hektarjev vinogradov, 75 hektarjev vinogradov vzhodne in 72 hektarjev vinogradov zahodne regije. Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana v naslednjih dneh.

Podpora za prestrukturiranje vinogradov je namenjena vzdrževanju in uravnavanju obsega vinogradniških površin ter zagotavljanju tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja.

Prestrukturiranje vinograda vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti obstoječi vinograd starejši od deset let ali pa gre za zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od pet let ali starejši od 20 let.